Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW PROWADZENIA MARKETINGU PRODUKTÓW LUB USŁUG WŁASNYCH W FORMIE MAILINGU

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonymi postępowaniami rekrutacyjnymi jest POSideo sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rejowieckiej 181, 22-100 Chełm. Możesz skontaktować się z Administratorem pocztą tradycyjną, lub też drogą mailową pod adresem rodo@posideo.com

Podstawa i cel przetwarzania 

Państwa dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail, stanowisko oraz nazwa i adres podmiotu (jeśli dotyczy) będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora.

Prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG, dalej: RODO), który umożliwia przetwarzanie danych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie działań marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora. 

Mają Państwo prawo do zgłoszenie sprzeciwu na przetwarzanie danych w określonym powyżej celu. Prawo to można zrealizować poprzez kliknięcie w link udostępniony w treści maila: wypisz się z listy mailingowej.

Czas przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia kampanii marketingowej przez Administratora, nie dłużej niż 3 miesiące od daty ich zebrania, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy w wyniku prowadzonej kampanii dojdzie do zawarcia i realizacji umowy pomiędzy stronami lub powstania innych relacji np. w zakresie obrony lub dochodzenia roszczeń. W tych sytuacjach dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zakończenia nowego celu ich przetwarzania.  

Źródło danych 

Informujemy, że Państwa dane zostały pozyskane z publicznych baz danych, znajdujących się w Internecie lub pozyskane bezpośrednio od Państwa podczas odbytych spotkań biznesowych. 

Odbiorcy danych 

Możemy przekazać Państwa dane osobowe na rzecz podmiotu, który realizuje na naszą rzecz zautomatyzowaną wysyłkę wiadomości marketingowych, świadczenia usług IT lub gdy udostępnienie danych będzie niezbędne do dążenie spełnienia wymogów obowiązującego prawa, przepisów lub procesów prawnych oraz żądań instytucji państwowych lub gdy udostępnienie danych na rzecz odbiorcy tych danych wynika z żądania osoby, której dane dotyczą.

Uprawnienia 

Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, żądania usunięcia danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Wszelkie informacje o wskazanych powyżej prawach, przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych osobowych oraz informacje o sposobie ich realizacji znajdziesz poniżej.  

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Prawo do skargi

W przypadku gdy uznacie Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 INFORMACJA O PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBIE FIZYCZNEJ NA MOCY PRZEPISÓW RODO

POSideo SP. Z O. O.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji
o tym czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz o zakresie danych przez Nas posiadanych, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców Twoich danych, o ile to możliwe, o planowanym okresie przechowywania danych, o przysługujących Ci prawach dotyczących danych osobowych, informacje o źródłach ich pozyskania w sytuacji, gdy nie zostały zebrane od Ciebie. Masz ponadto prawo do uzyskania kopii danych.

Prawo do sprostowania danych

W sytuacji, gdy posiadane przez Nas Twoje dane osobowe są niezgodne lub błędne, Masz prawo do żądania ich sprostowania.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. Wniosłaś/Wniosłeś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;
 3. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
 5. Cofnęłaś/Cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a dane osobowe były przetwarzane na podstawie Twojej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania.

Nie będziesz Mogła/Mógł jednak skorzystać z prawa do usunięcia danych m.in., jeżeli takie dane niezbędne są do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami lub gdy przetwarzanie oparte jest na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: 

 1. jeżeli Kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; 
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 
 3. dane osobowe nie są już Nam potrzebne, ale potrzebne są Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; 
 4. w przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po Naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Swoje dane osobowe oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi, jeżeli: 

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy z Tobą, a 
 2. jednocześnie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 

Masz jednocześnie prawo żądania by dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Na skutek sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba, że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez konieczności wykazywania przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją.

Prawo do wycofania zgody

Masz prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe z naruszeniem przepisów. Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na www.uodo.pl.

REALIZACJA PRAW

Wskazane powyżej prawa możesz wnieść do nas w dowolnym momencie. Formy wnoszenia wniosków:

strzałka
Čeština‎EnglishFrançaisDeutschItalianoPolskiSlovenčinaEspañolSvenska